Algemene voorwaarden

Memories to keep B.V. is gevestigd aan het Oranjeplein 90, 5104 HJ in Dongen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76584852. Memories to keep B.V. verkoopt houtgemaakte (uitvaart)producten zoals urnen.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je producten bij Memories to keep B.V. kunt kopen. We hebben ons best gedaan deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van juridische termen. Heb je vragen over (onderdelen) van deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via info@memoriestokeep.com.

Artikel 1 – Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Memories to keep: de rechtspersoon die producten verkoopt en hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst en/of overeenkomst op afstand aangaat met Memories to keep.
Wederverkoper: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met Memories to keep een overeenkomst tot wederverkoop aangaat.  
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie bijvoorbeeld per e-mail.
Website: de website van Memories to keep: https://memoriestokeep.com

Voor de leesbaarheid van de voorwaarden wordt consument of wederverkoper ook aangeduid met ‘je of jij’ en worden consument/wederverkoper en Memories to keep samen, ook wel partijen genoemd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, offertes, overeenkomsten, facturen en de levering van producten door of namens Memories to keep.
2. Eventueel door de wederverkoper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Memories to keep uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
3. Wanneer je een product bestelt in de webwinkel, word je vooraf gevraagd akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
4. Wanneer je akkoord gaat met het aanbod van Memories to keep, gaat Memories to keep ervanuit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.
5. Memories to keep kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden wordt altijd op de website getoond.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk overeenkomsten, gewijzigde overeenkomsten en vervolg overeenkomsten.
7. Memories to keep mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Hierover ontvang je vooraf bericht.
8. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen. Deze nieuwe bepaling heeft zoveel mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling.  
9. In het geval een bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbod
1.
Een aanbod in de webwinkel is vrijblijvend. Dit betekent dat Memories to keep het aanbod kan wijzigen. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Alle genoemde prijzen in het aanbod zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
3. Wanneer er in de webwinkel afbeeldingen getoond worden, dan zijn deze afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Het bepaalde in artikel 10 lid 3 van deze algemene voorwaarden blijft wel van toepassing aangezien de producten van Memories to keep gemaakt zijn van natuurlijke materialen.
4. Jij zorgt ervoor dat de gegevens die aan Memories to keep worden verstrekt, juist, actueel en volledig zijn.
5. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten die in het aanbod zijn omschreven.
6. Memories to keep is niet gebonden aan kennelijke programmeer- en/of typefouten in het aanbod of op de website en/of social mediakanalen. Dit betekent dat Memories to keep in dat geval niet verplicht is het product tegen de foutieve prijs te leveren.
7. Wanneer de termijn voor een actie of aanbieding is verstreken, kan Memories to keep niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de consument en Memories to keep komt tot stand op het moment dat:
a. de consument digitaal akkoord gaat met het aanbod van Memories to keep door het product van zijn of haar keuze op de website aan te geven, de bestelling af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden;
b. Memories to keep een bestelling per e-mail aan de consument bevestigt;
c. de consument akkoord gaat met een door Memories to keep per e-mail gedaan aanbod.
2. Jij gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Artikel 5 – Recht van ontbinding (herroepingsrecht)
1.
De website van Memories to keep bevat een webwinkel waarin fysieke producten op afstand gekocht kunnen worden. Wanneer de consument een bestelling plaatst in de webwinkel van Memories to keep, ontstaat tussen de consument en Memories to keep een overeenkomst op afstand.
2. De consument heeft bij een overeenkomst op afstand het recht binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product, de overeenkomst te ontbinden. Als de consument gebruik wil maken van dit recht, dient de consument dit binnen veertien (14) kalenderdagen, schriftelijk te laten weten aan Memories to keep. Ook kan de consument het Modelformulier herroeping invullen. De consument dient het product vervolgens binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding, retour te zenden aan Memories to keep. De retourkosten komen voor rekening van de consument.
3. Tijdens de bedenktijd mag de consument het product uitpakken met als doel de aard en kenmerken van het product vast te stellen op een manier waarop de consument dit in de winkel ook zou doen. De consument gaat zorgvuldig om met het product. In het geval er waardevermindering optreedt door het uitpakken of gebruiken van het product, dan is de consument hiervoor aansprakelijk.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. Het wettelijke ontbindingsrecht is niet van toepassing op verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne, als deze producten in gebruik genomen zijn door de consument. Hiermee worden onder andere (mini)urnen bedoeld.
6. Het wettelijke ontbindingsrecht is ook niet van toepassing op producten die volgens specificaties van de consument op maat gemaakt zijn en worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of producten die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn. Hieronder vallen onder andere gegrafeerde producten, fotoproducten of urnen die in opdracht van de consument gemaakt worden.
7. Het wettelijke recht van ontbinding is alleen van toepassing voor op afstand gesloten overeenkomsten.

Artikel 6 - De inhoud van de overeenkomst 
1.
Memories to keep levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Memories to keep redelijkerwijs mocht veronderstellen.
2. Memories to keep staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3. De producten die Memories to keep aanbiedt, hebben de eigenschappen die Memories to keep ten aanzien van die producten in het aanbod kenbaar heeft gemaakt. Memories to keep kan niet garanderen dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de consument ze wil gebruiken.
4. In het geval je een fotoproduct bestelt, gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
a. De kwaliteit van de door jou aangeleverde foto, kan van invloed zijn op het resultaat van het fotoproduct;
b. Foto’s worden door een externe partij afgedrukt. Hiervoor is het noodzakelijk dat Memories to keep de door jou aangeleverde foto deelt met deze partij. Jij bent je hiervan bewust en bent hiermee akkoord;
c. Memories to keep kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor geringe kleurverschillen tussen de door jou aangeleverde foto en het fotoproduct;
d. Memories to keep zal de door jou beschikbaar gestelde foto met zorg behandelen;
e. Fotoproducten zijn uitgesloten van het wettelijke recht van ontbinding zoals opgenomen in
artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 - Levering & verzending
1. Memories to keep zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien een leveringstermijn niet gehaald gaat worden, zal Memories to keep de consument daarvan zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen. De consument heeft in dat geval de mogelijkheid om binnen zeven (7) dagen na het ontvangen van die mededeling, de overeenkomst te ontbinden en restitutie van het aankoopbedrag te vorderen. Memories to keep zal het vooruitbetaalde bedrag, binnen dertig (30) dagen aan de consument terugbetalen.
2. Producten worden door een extern vervoersbedrijf geleverd op het adres dat door de consument in het bestelproces is aangegeven/het lever adres dat door de wederverkoper aan Memories to keep kenbaar is gemaakt of worden, in overleg, opgehaald bij Memories to keep.  
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de consument/wederverkoper vanaf het moment van bezorging bij de consument/wederverkoper of een vooraf door de consument/wederverkoper aangewezen en aan Memories to keep bekendgemaakt vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar het buitenland, zijn de verzendkosten niet inclusief.

Artikel 8 - Aanvullende/afwijkende bepalingen wederverkoop
1.
Offertes voor wederverkoop zijn tot tien (10) kalenderdagen na de offertedatum geldig.
2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
3. De overeenkomst tussen de wederverkoper en Memories to keep komt tot stand op het moment dat de wederverkoper schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van Memories to keep of Memories to keep een opdracht schriftelijk aan de wederverkoper bevestigt.
4. Memories to keep heeft het recht bestellingen van de wederverkoper te weigeren, bijvoorbeeld in het geval de wederverkoper zijn betalingsverplichtingen in het verleden niet is nagekomen of de wederverkoper het product van Memories to keep of de goede naam van Memories to keep schade toebrengt.
5. Het wettelijke ontbindingsrecht geldt niet voor wederverkopers.
6. Levertermijnen zijn in overleg. Een door partijen overeengekomen leveringstermijn gaat in zodra Memories to keep alle benodigde informatie en de betaling van de wederverkoper heeft ontvangen. Een overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden gezien. 
7. De wederverkoper stemt ermee in dat de overeenkomst tussen Memories to keep en de wederverkoper niet op basis van exclusiviteit is en dat Memories to keep ook samenwerkt met andere wederverkopers.
8. Memories to keep is gerechtigd een maximale verkoopprijs of adviesprijs op te leggen aan de wederverkoper.  
9. De wederverkoper is verplicht de bijgeleverde onderhoudsvoorschriften door te zetten naar zijn kopers.
10. De wederverkoper ontvangt een factuur. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.
11. Indien de betaling niet op tijd door Memories to keep is ontvangen, heeft Memories to keep het recht een maandelijkse rente van vijf procent (5%) en incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van € 150,00 in rekening te brengen aan de wederverkoper. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend.
12. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het product en het ontwerp daarvan, waaronder promotiemateriaal ter bevordering van de verkoop van het product, berusten uitsluitend bij Memories to keep.

Artikel 9 - Prijzen en betaling
1.
Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Memories to keep bij het aangaan van de overeenkomst, redelijkerwijs geen rekening mee hoefde te houden, komen voor rekening van de consument/wederverkoper.
2. Memories to keep heeft het recht haar prijzen te wijzigen. Actuele prijzen worden altijd in het aanbod in de webwinkel getoond.
3. Producten dienen te worden betaald via een door Memories to keep aangegeven betaalwijze, direct na afronding van de bestelling. De consument ontvangt de bestelbevestiging automatisch op het door de consument doorgegeven e-mailadres. Het bestelproces bevat een optie voor achteraf betalen.
4. Memories to keep blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de consument/wederverkoper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In het geval je niet aan je betalingsverplichting voldoet, ontvang je een eenmalige betalingsherinnering. Daarna ben je van rechtswege in verzuim en zal er wettelijke rente worden berekend over het verschuldigde bedrag. Ook zijn de wettelijk bepaalde incassokosten van toepassing.

Artikel 10 - Garantie & aansprakelijkheid
1.
Memories to keep treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilig web omgeving en passende veiligheidsmaatregelen.
2. Het product dient direct bij levering door de consument/wedeverkoper gecontroleerd te worden op kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en hiervan dient de consument/wederverkoper zonder onnodige vertraging schriftelijk melding te maken bij Memories to keep.
3. De producten van Memories to keep zijn gemaakt van natuurlijke materialen. Door o.a. de variatie in houtnerven en de poriën, tekeningen en kleurverschillen in de huid kunnen producten in geringe mate afwijken van eventuele modellen of afbeeldingen die door Memories to keep aan de consument/wederverkoper zijn getoond of verstrekt.
4. Direct zonlicht, vocht, lucht, schoonmaakmiddelen, warmte en hitte kan de kleur en/of de sterkte van het product na verloop van tijd beïnvloeden. Wrijving, intensief gebruik en stoten of vallen kunnen ook van invloed zijn op de kleur en/of sterkte van het product. Memories to keep kan hierop geen garantie geven.
5. Garantie is uitgesloten op producten die de consument/wederverkoper zelf heeft gerepareerd/bewerkt en/of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
6. De consument is verplicht de bijgeleverde onderhoudsvoorschriften na te leven.
7. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Memories to keep beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico. Als er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Memories to keep beperkt tot maximaal het aankoopbedrag voor het betreffende product.

Artikel 11 - Klachten
1.
Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Memories to keep of een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dien je dit zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te melden bij Memories to keep.
2. Memories to keep zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via onze website, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr.
4. Het indienen van een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1.
Op alle door Memories to keep gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.
3. Partijen zullen in alle gevallen eerst proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Versie februari 2022 1